მისია


საფარის მისიაა თანასწორი, არადისკრიმინაციული და არაძალადობრივი გარემოს შექმნა.

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები

– დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და ადამიანებს შორს თანასწორობის მიღწევა. მოწყვლადი ჯგუფების მათ შორის ქალების, ბავშვების, ეთნიკური უმცირესობების და ლგბტ პირების, უფლებების ადვოკატირება და დაცვა. მათი ინტერესების ლობირება პოლიტიკის განმსაზღვრელ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშროლობის გზით;

-სხვადასხვა სახის ძალადობის, მათ შორის ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის, მძიმე სტრესისა და ტრამვისა შესწავლა და კვლევა; ძალადობის შედეგად ტრამვირებული ადამიანების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია; ძალადობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო ცენტრების, თავშესაფრებისა და კაბინეტების დაარსებისა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

-ცნობიერების ამაღლების, პრევენციისა და საზოგადოების მობილიზაციაზე მიმართული ღონისძიებების განხორციელება; ძალადობის მსხვერპლებთან მომუშავე ჯანდაცვის, სამართალდამცავი და მსგავსი პროფესიის მქონე სპეციალისტების საგანმანათლებლო და სატრენინგო პროგრამების მხარდაჭერა. ტრენინგებისა და სემინარების მოწყობა ექიმთა, ფსიქოლოგთა, ადამიანის უფლებათა სფეროს სპეციალისტთა კომპეტენციის ასამაღლებლად ტრავმის ფსიქოლოგიაში;

– თანამშრომლობა დისკრიმინაციასა და ძალადობის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ეროვნულ ორგანიზაციებთან;

– სარეაბილიტაციო ცენტრების, მათი ფილიალების, თავშესაფრების გახსნა.