გენდერი: სასარგებლო რესურსები


A chalkboard represention sex education in school.

გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში, USAID, 2014

ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის გენდერულ ანალიზი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2012

შესავალი ლგბტ ჟურნალისტიკაში, იდენტობა, 2013

გენდერის საკითხავი ლიტერატურა, CSS, თბილისი, 2007

აბორტი და ქალის არჩევანი: სახელმწიფო, სექსუალობა და რეპროდუქციული უფლებები

GENDERMEDIATORI

გენდერული თანასწორობის პრინციპები

ქალთა ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში

გენდერული დღის წესრიგი ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი მონაწილეობისთვის

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ბიულეტენი N9