კვლევები


ადამიანის უფლებები სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ჭრილში: ქვეყნის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასება, 2017

პოლიტიკა ქალების გარეშე – კვოტები, როგორც გამოსავალი, 2015

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა, 2010

გენდერული თანასწორობის საკითხი საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას 2012

პროექტი გენდერული დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე, 2014

ქალის გენდერული როლი საზოგადოებაში, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი, 2015

CEDAW დასკვნითი დებულებები საქართველოზე 2014

მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ, ქალთა ფონდი საქართველოში, 2015

ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს, სიდა, 2013

ქალთა მონაწილეობის გენდერული ასპექტები, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრი,  2009-2011

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში, NDI, 2014

ქალური ჰომოსექსუალობის რეპრეზენტაცია ქართულენოვან ბეჭდვით მედიაში, ნინო ხარჩილავა, 2010

ქალი პოლიტიკაში, USAID, 2012

ქალთა ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ექსპერტული ანალიზის კრებული, 2013

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები, USAID, Women’s Information Center, 2014

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო მომსახურება

სექსუალური და თვითდესტრუქციული ქცევის კვლევა ლბტ ჯგუფში, WISG, 2010

ვირტუალური კომუნიკაციების როლი თბილისელ ლესბი ქალთა ცხოვრებაში, შორენა გაბუნია, 2010

შრომის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის გენდერულ ანალიზი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2011

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები, USAID, Women’s Information Center, 2014

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღქმა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი, 2014

ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში, USAID, UNICEF, 2013

ვისი ან რისი ბრალია ოჯახში ძალადობა? დაკო ბახტურიძე, 2010

საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის ანალიზი

ოჯახში ძალადობა – ქალთა მიმართ ძალადობის ჭრილში, ქალთა ფონდი საქართველოში, 2014

საქართველოში ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეფასება

ქალების საჭიროებების და პრიორიტეტების კვლევა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში, სოციალურ მენიერებათა ცენტრი, 2013

ქალთა ემანსიპაციის საკითხები XX საუკუნის დასაწყისის ქართულ პრესაში, მარიამ შანშიაშვილი, 2014

ქალთა მონაწლეობა ჟენევის მოლაპარაკებებში, ეკატერინე გამახარია, 2015

ღირებულებების კვლევა დამნაშავე და არადამნაშავე ქალებთან, ანანო მანდარია

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში, ქეთი მსხილაძე, 2012

ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები, უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი, 2014

ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები ქვემო ქართლის რეგიონში, Sოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი, 2014

საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში, 2013

საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში, IDFI, 2015

თემი – გულგულა, პრობლემები და განვითარების პოტენციალი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, 2013