ქალთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

Posts under: კანონმდებლობა

კანონები და კონვენციები

posted in კანონმდებლობა by with Comments Off on კანონები და კონვენციები

ქართული კანონმდებლობა:

 

საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ

საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ

საქართველოს კონსტიტუცია

 

საერთაშორისო კანონმდებლობა:

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

კონვენცია ქალთა პოლიტიკური უფლებების შესახებ

სტამბოლის კონვენცია

 

 

© sapari.ge