დისკრიმინაცია


სახალხო დამცველმა კერძო კომპანიას ორსულობის ნიშნით შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ მიმართა

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით

დისკრიმინაცია სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის ნიშნით

კანონები და კონვენციები

ქვეყანაში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება

დისკრიმინაციის არსი

ვიდეორგოლი: ცხელი ხაზი დისკრიმინაციის მსხვერპლთათვის

“კოალიცია თანასწორობისთვის” მემორანდუმი

ლიფლეტი “დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმები საქართველოში”