აზიზ ანსარი


ფასი, რომელსაც ქალი კაცის სიამოვნებისთვის იხდის