ჩვენი გუნდი

ბაია პატარაია
აღმასრულებელი დირექტორი
საფარის აღმასრულებელი დირექტორია. ბაია წარმოადგენს საფარს სხვა ორგანიზაციების წინაშე, არის გამგეობის წევრი და ამავდროულად იკავებს იურიდიული ხელმძღვანელის პოზიციას – ზედამხედველობს სტრატეგიული საქმეების წარმოებას, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ტრიბუნალებთან.
მეტი
ნათია გვრიტიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ნათია საფარის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და გამგეობის წევრია. ის უზრუნველყოფს პროექტების როგორც ადმინისტრაციულ, ისე ფინანსურ მენეჯმენტს. ზედამხედველობას უწევს სხვა თანამშრომელთა საქმიანობას და მათ შესაბამისობას ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების მიზნებთან.
მეტი
გიორგი ურჩუხიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, მკვლევარი
გიორგი გენდერის მკვლევარი და გამეგობის წევრია. მისი საქმიანობა გულისხმობს საფარისთვის კვლევების ჩატარებას, რომელთა ამოცანაც ქალების და მათ წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ მონაცემების შეგროვება და ანალიზია.
მეტი
თამარ ლუკავა
იურისტი, იურისტების კოორდინატორი
“საფარში” მართავს იურისტების გუნდს. არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში.
მეტი
ეკატერინე მუზაშვილი
სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი
ეკატერინე ორგანიზაციისთვის სტრატეგიულად მიჩნეულ საქმეებზე მუშაობს, ამზადებს შესაბამის სამართლებრივ დოკუმენტებს და წარადგენს მათ საერთაშორისო ორგანოებში – გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
მეტი
 
ცირა ჯგერენაია
იურისტი
ცირა არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. მისი საქმიანობა მოიცავს თემებს: ქალთა მიმართ გენდერული ნიშნით და ოჯახში ჩადენილი ძალადობა, გენდერული იდენტობის ნიშნით ჩადენილი ძალადობა, დისკრიმინაციული მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება და ა. შ.
მეტი
 
ნინო ანდრიაშვილი
იურისტი
ნინო მუშაობს როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში.
მეტი
 
ნელი ქარელი
იურისტი
ნელი არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). იგი მუშაობს ორგანიზაციის ბენეფიციარებთან როგორც სისხლის, ისე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით – წარმოადგენს მათ ინტერესებს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში.
მეტი
მარი ვარამაშვილი
უმცროსი იურისტი
მარი ვარამაშვილი „საფარის“ უმცროსი იურისტია. მარი არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. ასევე, აქვს დამატებითი სპეციალიზაციები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). მარი მუშაობს სისხლის სამართლის საქმეებზე, მათ შორის, ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო დავებზე სასამართლოში.
მეტი
ანა ქარელი
უმცროსი იურისტი
ანა ქარელი „საფარის“ უმცროსი იურისტია. ის ძირითადად ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო დავებში იღებს მონაწილეობას და აქტიურადაა ჩართული საქმის წარმოებაში.
მეტი
ნონა ასლანიშვილი
იურისტი ქვემო ქართლის რეგიონში
ნონა სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლ ქალებს უწევს სამართლებრივ კონსულტაციას. საჭიროების შემთხვევაში კი, მუშაობს მათ საქმეებზე.
მეტი
დიმიტრი ჩხიტუნიძე
იურისტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
დიმიტრი არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. დიმიტრი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში უწევს სამართლებრივ დახმარებას ადგილობრივებს და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენს მათ ინტერესებს, გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე თუ სასამართლოში.
მეტი
სალომე სალდაძე
იურისტი იმერეთის რეგიონში
სალომე “საფარის” იურისტია იმერეთში. ის არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. სალომე რეგიონში მცხოვრებ ქალებსა და ბავშვებს უწევს სამართლებრივ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენს მათ ინტერესებს, გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე თუ სასამართლოში.
მეტი
მარი ზურაბაშვილი
იურისტი კახეთის რეგიონში
მარი არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. მარი სამართლებრივ კონსულტაციას უწევს კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ქალებსა და ბავშვებს და საჭიროების შემთხვევაში, წამროადგენს მათ ინტერესებს სამართალდამცავ უწყებებთან.
მეტი
ნინო ირემაძე
იურისტი აჭარის რეგიონში
ნინო „საფარის“ იურისტია აჭარაში. ნინო არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, აგრეთვე აქვს დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო). ის იურიდიულ მხარდაჭერას უწევს ქალებს და ბავშვებს, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის დანაშაულის მსხვერპლები და აგრეთვე, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. ნინო აჭარის რეგიონში მცხოვრებ ქალებსა და ბავშვებს უწევს სამართლებრივ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენს მათ ინტერესებს, გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე თუ სასამართლოში.
მეტი
ქეთევან ბერიძე
სოციალური მუშაკი
ბენეფიციარებთან პირველადი კომუნიკაციის შემდეგ, ქეთევან განსაზღვრავს, თუ რა დახმარების შეთავაზება შეუძლია მათთვის ორგანიზაციას.
მეტი
სალომე ნიკოლეიშვილი
მარკეტინგის მენეჯერი
სალომე “საფარში” მარკეტინგის გუნდს ხელმძღვანელობს და ზრუნავს, რომ იურისტების, სოციალური მუშაკების, მკვლევრებისა თუ გუნდის სხვა წევრების საქმიანობა გახადოს უფრო ხილული.
მეტი
 
ნინა აგლაძე
კომუნიკაციების მენეჯერი
ნინა უზრუნველყოფს ორგანიზაციის და მისი საქმიანობების შესახებ რელევანტური ინფორმაციის გავრცელებას, შესაბამისი მიზნობრიობით, აგრეთვე, საფარის სახელით ლაპარაკობს მედიასთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
მეტი
 
ნინი სპარსიაშვილი
სოციალური მედიის მენეჯერი
ნინი მართავს საფარის ციფრულ არხებს და მუშაობს იმ მასალების და კამპანიების შინაარსზე, რომელიც მათზე უნდა განთავსდეს.
მეტი
მარიკა მორჩილაძე
გრაფიკული დიზაინერი
მარიკას საქმიანობა საფარის ნებისმიერი პუბლიკაციის, ციფრული თუ საბეჭდი მასალის ვიზუალურად გაფორმებაა.
მეტი
თამარ ნადირაძე
რესურსების მობილიზაციის ოფიცერი
თამარ ორგანიზაციას ეხმარება საჭირო რესურსების მოძიებაში. მუშაობს საპროექტო იდეებსა და განაცხადებზე და აქტიურად თანამშრომლობს დონორ ორგანიზაციებთან.
მეტი
სალომე წიქარაძე
HR
სალომე ზრუნავს, რომ „საფარის“ გუნდის მუშაობა მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს. მისი დახმარებით, თითოეულ თანამშრომელს აქვს საშუალება, მაქსიმალურად გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები.
მეტი
ანო ახვლედიანი
პროექტების კოორდინატორი
ორგანიზაციის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ანო გეგმავს და უზრუნველყოფს პროექტების დროულ და ეფექტურ განხორციელებას.
მეტი
 
შალალა ამირჯანოვა
პროექტების კოორდინატორი
შალალა ამირჯანოვა პროექტების კოორდინატორია. ის “საფართან” 2019 წლიდან თანამშრომლობს. თავდაპირველად ის პლატფორმა “ფანჯარას” ჟურნალისტი იყო. ამჟამად მართავს ეთნიკური უმცირესობების მხარდამჭერ პროექტებს და უძღვება როგორც “ფანჯარას”, ასევე “განძის” მუშაობას.
მეტი
თოზუ გულმამედლი
“ფანჯარას” აზერბაიჯანულენოვანი ჟურნალისტი
თოზუ გულმამედლი “ფანჯარას” აზერბაიჯანულენოვანი ჟურნალისტია. ის მართავს პლატფორმის გვერდებს სოციალურ ქსელებში, თანამშრომლობს ბლოგერებთან და მათთან ერთად ზრუნავს “ფანჯარაზე” განთავსებული მასალის მრავალფეროვნებაზე.
მეტი
ქრისტინა კაზარიან
“განძის” სომხურენოვანი ჟურნალისტი
ქრისტინა კაზარიანი “განძის” სომხურენოვანი ჟურნალისტია. ის მართავს პლატფორმის გვერდებს სოციალურ ქსელებში და ზრუნავს მათ პოპულარიზაციაზე. გარდა ამისა, ბლოგერებთან ერთად მუშაობს “განძზე” განთავსებული მასალების შინაარსზე.
მეტი
თინათინ მაგრაქველიძე
ადმინისტრაციული ასისტენტი
თინათინის დახმარებით, ორგანიზაციის თანამშრომელთა საქმიანობა ორგანიზებული და ლოგისტიკურად გამართულია, ოფისში კი ყოველთვის საქმიანი გარემოა.
მეტი
ქრისტინე მდინარაძე
ფინანსური მენეჯერი
ნინო „საფარის“ გამართულ ფინანსურ საქმიანობას უზრუნველყოფს. იგი ზრუნავს იმაზე, რომ ორგანიზაციის ფინანსური ოპერაციები შესაბამისობაში იყოს პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტებთან.
მეტი
 
ეკატერინე სამუკაშვილი
ბუღალტერი
ეკატერინე უზრუნველყოფს, რომ სხვადასხვა პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ფინანსური ოპერაციები საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების სტანდარტებს შეესაბამებოდეს.
მეტი